Zaznacz stronę

Polityka prywatności

Przez chwilę będzie trochę oficjalniej😊

Przetwarzając Twoje dane Sprzedający opiera się o przepisy prawa, w szczególności przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanego dalej RODO, jak również przepisy prawa krajowego, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Sprzedający przetwarza dane, które Kupujący pozostawia w ramach korzystania ze Strony Internetowej. Będą to najczęściej dane niezbędne do kontaktu z Kupującym lub do utworzenia konta w ramach korzystania z usług lub funkcjonalności, np. Imię i nazwisko Kupującego oraz adres e-mail, przekazane w ramach formularzy lub okien dostępnych na stronie internetowej.

Sprzedający przetwarzam również dane, które Kupujący pozostawia w ramach poruszania się po stronie internetowej, m.in. te, które pozostawia w tzw. plikach cookies.

Sprzedający przetwarza także inne dane, które Kupujący sam dobrowolnie zamieszcza w niektórych udostępnianych  przez Sprzedającego funkcjonalnościach, np. dane dot. upodobań, hobby, preferencji, zwyczajów, dane adresowe, szczegółowe dane kontaktowe. W razie wątpliwości co do zakresu zbieranych danych, zapoznaj się z informacjami umieszczanymi na każdej podstronie, jak również możesz w każdym czasie zwrócić się do mnie z pytaniem o zakres przetwarzanych danych.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jestem ja: Katarzyna Kubiczek prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG pod nazwą Family-Lefti Katarzyna Kubiczek, ul. Wiejska 50/7, 55-200 Oława, NIP 8862440215, REGON: 790283865, mail: katarzynalefti@gmail.com.

Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających, realizujących usługi na moją rzecz, wskazanych w niniejszym regulaminie. Jeżeli dojdzie do powierzenia Twoich danych innym podmiotom, niezwłocznie Cię o tym poinformuję poprzez wiadomość elektroniczną, komunikat na stronie internetowej lub informację o zmianie treści niniejszej Polityki.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Sprzedający przetwarza Twoje dane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

 1. w celu realizacji zawartej umowy, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której Kupujący jest stroną, do czasu jej wygaśnięcia, z tym zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w związku z dochodzenia roszczeń, rozliczeniami, obsługi reklamacji i realizacji uprawnień konsumenckich lub w celach statystycznych
 2. w celach związanych z rozliczeniami podatkowymi i realizacją innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków sprawozdawczych, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 3. jeżeli wyrazisz na to dodatkową zgodę – również w celu marketingu bezpośredniego, w szczególności w celu przesyłania informacji o produktach, promocjach i świadczonych usługach oraz składania ofert i propozycji zawarcia umowy i w tym zakresie do bezpośredniego kontaktu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późniejszymi zmianami) – dobrowolna zgoda użytkownika oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora wyłącznie w zakresie przechowywania danych.
 4. w celu pomiarów statystycznych związanych z marketingiem, w tym poprzez analizę i profilowanie danych w celach marketingowych moich produktów i usług bądź dopasowanie treści do Twoich preferencji poprzez sugestię produktów lub usług, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora.

Wedle mojej najlepszej wiedzy wdrożyłam wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, zaś Twoje dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  musisz pamiętać jednak, iż w przypadku produktów i usług niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do zamówienia produktów lub świadczenia usług na Twoją rzecz, możesz uniemożliwić mi ich świadczenie, zaś w przypadku chęci kontaktu ze mną – niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwi mi odpowiedź na Twoje zapytanie  i sprawi, że dalsza komunikacja będzie niemożliwa.

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Sprzedającego, ważne jest, że te podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z moimi poleceniami.

Ponadto Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom lub organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego lub cywilnego).

Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych, uzyskania kopii danych oraz prawo ich sprostowania,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych w każdym czasie,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza prawo.

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach realizacji zamówienia lub świadczonej usługi, możesz dodatkowo skorzystać z prawa przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera. Może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Udzieloną zgodę na przetwarzanie masz prawo cofnąć w każdym czasie bez wpływu na ważność przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każde z uprawnień wymienionych powyżej możesz zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@laboratoriumrelacji.pl  albo korzystając z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.

Informacja o plikach „cookies” i podobnych technologiach

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie, telewizorze z technologią smart) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedający, a czasami podmioty przetwarzające świadczące usługi analityczne. O zmianach co do liczby i oznaczenia podmiotów mających dostęp do Twoich danych będziesz informowany poprzez zmiany w Polityce prywatności.

Gwoli wyjaśnienia należy wskazać, że pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika, jednakże na ich podstawie można ustalić zwyczaje lub preferencje danej osoby.

Strona Internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Korzystam z plików cookies i innych podobnych technologii w celach: 

 1. wykonania zamówień i świadczenia usług;
 2. dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do Twoich indywidualnych ustawień lub potrzeb;
 3. tworzenia statystyk korzystania z funkcjonalności na naszej stronie, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. utrzymania Twojej sesji użytkownika (po zalogowaniu) lub zawartości koszyka, dzięki czemu nie musisz na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła lub ponownie dodawać elementów do koszyka;

Stosuję dwa rodzaje plików cookies z uwagi na czas przechowywania:

 1. sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 2. stałe – przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Natomiast biorąc pod uwagę cel, któremu służą pliki cookies, stosuję następujące rodzaje plików:

 1. niezbędne do działania usługi i funkcjonalności strony – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 2. pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 3. pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i funkcjonalności;
 4. pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. pliki statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i funkcjonalności.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe związane z realizacją umowy będą przechowywane nie dłużej niż przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych (maksymalnie 6 lat), natomiast dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych nie dłużej niż do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. Po cofnięciu zgody lub po upływie okresu przechowywania, dane osobowe zostaną usunięte z wszelkich nośników danych.

Natomiast dane w celach statystycznych, w sposób uniemożliwiający identyfikację, przechowywane są przez okres 1 roku.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym Sprzedającego. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzysta Kupujący możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala każdemu użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari

Informuję, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej i mogą ograniczyć lub wyłączyć możliwość dopasowania strony do potrzeb lub preferencji kupujących, bądź korzystania z koszyka zakupów.

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej, jak również w wielu popularnych serwisach dotyczących bezpieczeństwa internetowego, które odnajdziesz z poziomu wyszukiwarki internetowej wpisując frazę „pliki cookies”.

Wedle mojej najlepszej wiedzy wdrożyłam wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych wymagane przez przepisy prawa i standardy techniczne, zaś Twoje dane osobowe, są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Gratuluję i dziękuję, przebrnąłeś przez treść regulaminu –  możesz teraz kontynuować zakupy.

 

 

 

 
© 2013-2020 Katarzyna Kubiczek.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone